Tuesday, 10 May 2011

Sumber Tamadun Islam

 1) Sumber Asas

Al-Quran merupakan sumber asas tamadun Islam dan diikuti oleh As-Sunnah sebagai sumber asas yang kedua. Al-Quran mengandungi prinsip-prinsip asas kemudian diperjelaskan dan diperincikan oleh As-Sunnah. Kedua-dua ini merupakan sumber inspirasi umat Islam untuk membentuk, membangun dan mengembangkan tamadun Islam.a)  Al-Quran

Al-Quran bermaksud kalam Allah (perkataan Allah) yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad s.a.w secara mutawatir selama 23 tahun untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Ia merupakan mukjizat kepada baginda yang berkekalan sepanjang hayat.

Al-Quran sebagai kitab yang tidak mengandungi keraguan yang menjadi pedoman dan petunjuk bukan sahaja kepada orang Islam tetapi kepada seluruh manusia dan membacanya adalah satu ibadah.

H.Zainuddin dan Fachruddin menyatakan kitab suci Al-Quran berisi ilmu, hikmah dan petunjuk berkenaan dengan kepercayaan, peribadatan, kemasyarakatan, pemerintahan, hukum, cerita kehidupan  manusia yang mendapat pendidikan dan bimbingan daripada Al-Quran atau wahyu akan mendapat satu kekuatan yang luar biasa dan akan dapat menghasilkan kemajuan atau tamadun Islam yang gemilang.

b)  As-Sunnah


As-Sunnah juga dinamakan Al-Hadith. Dari segi bahasa bererti perjalanan samada perjalanan baik atau buruk. Dari segi istilah, As-Sunnah bererti sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad s.a.w sama ada dari segi perkataan, perbuatan atau pengakuan (persetujuan), sifat-sifat kejadian, akhlak dan sirahnya sebelum dan sesudah baginda dilantik menjadi rasul.

Contoh sabda Rasullullah s.a.w yang bermaksud:

a)      “Bersolatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat.”
b)      “Tidak dipotong tangan seseorang pencuri itu melainkan apabila dia
        mencuri lebih dari seperempat dinar dan tangan yang dipotong hingga
       pergelangannya."
c)      “Tidaklah aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.”


2) Sumber Tambahan


a)      Akal pemikiran manusia

Akal adalah khazanah potensi manusia yang cukup besar yang hanya dianugerahkan oleh Allah kepada manusia dan tidak kepada makhluk lain. Manusia boleh membangun dan bergerak maju dengan menggunakan akal untuk melahirkan sesuatu tamadun. Umat Islam dikehendaki menggunakan

akal fikiran mereka dengan panduan dan petunjuk daripada Al-Quran dan AS-Sunnah. Dalam hal ini, pemikiran manusia hendaklah berteraskan ilmu yang didasari ketauhidan kepada Allah s.w.t untuk menghindarkan daripada penyalahgunaan hasil ciptaan yang boleh menghancurkan peradaban manusia. Antara contoh kemajuan tamadun melalui perkembangan intelek ialah pembuatan alat penyaman udara. Ia bermula dengan bentuk kipas ringkas yang menggunakan daun, kulit kayu, kertas dan kain dan kemudian dicipta kipas yang menggunakan kuasa asli seperti angin dan air. Kemudian barulah menggunakan kuasa elektrik dengan bentuk dan teknik yang lebih canggih dan berkualiti.

b)     Pengalaman

Pengalaman adalah guru yang terbaik. Segala pengalaman yang baik dan mendatangkan kebaikan kepada manusia boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Pengalaman baik akan menjadi adat dan norma sesuatu masyarakat dan bangsa.

c)      Tamadun-tamadun lain

Kemajuan Islam tidak terhad kepada kemajuan yang dicipta oleh orang Islam sahaja. Islam membenarkan sebarang asas pencapaian tamadun lain untuk membantu mengukuhkan lagi tamadun Islam dengan syarat tidak bercanggah  atau bertentangan dari aspek aqidah, akhlak dan syariah Islam.

Kubah masjid dipercayai berasal dari senibina Graeco-Roman dan demikian juga dengan sistem diwan (jabatan) yang telah diperkenalkan oleh Saidina Umar Al-Khattab di dalam pentadbirannya sebenarnya berasal dari sistem pentadbiran Parsi. Cendekiawan-cendekiawan Islam pada peringkat awal telah berusaha menterjemah buku-buku tamadun lain (Iskandariah, Greek, Yunani, Parsi dan India) dalam bidang-bidang seperti perubatan, astronomi dan matematik untuk dikaji dan dimajukan lagi. Hasil kajian terhadap tamadun itu telah membuka minda mereka mencipta teori-teori, prinsip-prinsip, alat-alat, teknik-teknik dan karya-karya yang tenyata lebih baik daripada tamadun-tamadun lampau tersebut.

  

No comments:

Post a Comment